Hayat sigortası ücret gelir vergisinden düşülür mü?

Ödenen hayat sigortası primlerinin; Ücretli çalışan isen ödeme yaptığın ayda elde ettiğin ücretin % 15’i, Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen beyan edilen yıllık gelirin % 15’i oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir.

BES kesintisi gelir vergisi Matrahindan düşülür mü?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarına hiçbir surette indirim yapılmayacaktır. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin ’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Kredi hayat sigortası gider yazılır mi?

Aynı Sirkülerde konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primlerin, GVK’nın 63/3’üncü maddesi kapsamında indirim olarak dikkate alınabileceği açıklanmıştır.

Gelir vergisinde beyana tabi safi gelir toplamında yapılabilecek indirimler nelerdir?

Gelir Vergisi Beyannamesinde Bildirilecek Gelir Toplamından Yapılacak İndirimler

  • Hayat/şahıs sigorta primleri,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Engellilik indirimi,
  • Bağış ve yardımlar,
  • Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

Kira ödemesi vergiden düşer mi?

* Son beş yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5’ni kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinin vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor. * Kiraya verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2020’de ödenen) faizleri gelirden düşülebilir.

Verginin mahsubu ne demektir hangi hallerde söz konusudur?

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.

Mahsup nedir maliye?

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir.