Hangisi kurumlar vergisinde indirilebilecek giderlerden biridir?

Kurumlar vergisinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilecek giderler

 • Menkul kıymet ihraç giderleri,
 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
 • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,

Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde geçerli olan kanunen kabul edilmeyen giderlerden biri değildir?

Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1. maddesinde gerek hazırlık devresi faizi olarak adlandırılan ödemeler, gerekse Kooperatifler Kanununa göre ortak sermaye paylarına ödenen faizler de dahil olmak üzere sermaye üzerinden hesaplanan her türlü faiz ödemeleri, kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmez ve ilk …

Kurum kazancının tespitinde geçerli olan kanunen kabul edilmeyen giderler nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-d bendi hükmü uyarınca aşağıdaki ödemeler kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate alınamaz; – Hesaplanan kurumlar vergisi, – Her türlü para cezaları ile vergi cezaları, – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü- kümlerine göre ödenen …

Ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler nelerdir?

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

 • Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve Devamı İçin Yapılan Genel Giderler.
 • Çalışanların Yiyecek, Giyecek, Sigorta Primi Gibi Giderler.
 • İşle İlgili Zarar-Ziyan ve Tazminatlar.
 • Seyahat ve Konaklama Giderleri.
 • Taşıt Giderleri.
 • Ayni Vergi, Resim ve Harçlar.
 • Amortismanlar.

Ticari kazancın tespitinde neyin indirilmesine izin verilmez?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/2. maddesine göre teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatların ticari kazancın tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesi mümkün değildir.