Hangi davalarda basit yargılama usulü uygulanmaz?

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hâlleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz (CMK m.251/7).

Basit usulde yargılama ne kadar sürer?

Basit yargılama usulü ise üst sınırı iki yıla kadar olan suçlarda uygulanıyor. Bu usulde taraflara iddianame tebliğ ediliyor. On beş gün içinde savunmaları yazılı olarak alınıyor. Sürenin bitiminde mahkeme heyeti duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor.

Basit yargılama usulüne kimler itiraz edebilir?

‘ Ceza Muhakemesi Kanunun 252/1 inci madde uyarınca ‘Basit yargılama usulüne tabi suçlarda mahkemece duruşma açılmadan karar verilmiş ise verilen bu hükümlere karşı itiraz edilebilir.

Şikayet yargılamasında hangi yargılama usulü uygulanır?

İcra mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Örneğin, şikayet, itirazın kaldırılması, icra takibinin iptali, icranın geri bırakılması talepleri, ihalenin feshi, hacizde ve iflasta istihkak, hacizde sıra cetveline itiraz davaları basit yargılama usulüyle görülür.

Basit yargılama usulü hangi davalarda uygulanır HMK?

(1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır: a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler. b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı dava ve işler.

Ceza basit yargılama usulü nedir?

Basit Yargılama Usulü, Asliye Ceza Mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından uygulanabilen ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen özel bir ceza muhakemesi yöntemidir.

Basit yargılamada duruşma olur mu?

Basit yargılama hangi suçlar?

Basit Yargılama usulü uygulanabilecek suçlara örnek olarak;

  • Trafik güvenliğinin kasten ve taksirle tehlikeye sokulması suçu,
  • Terk Suçu,
  • Hakaret Suçu,
  • Yalan Tanıklık Suçu,
  • Hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu,
  • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu gösterilebilir.

Basit yargilama usulü hangi suçlar?

Üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar, Adli para cezasıyla birlikte veya adli para cezasının seçenek olarak uygulandığı hapis cezalarında yine üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanabilecektir.

Icra mahkemesi kararları kesin mi?

İcra mahkemesinin şekli anlamda kesinleşen kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle icra mahkemesince verilen kararlara rağmen çoğu kez, aynı taraflar arasında aynı konu ve aynı sebebe dayanılarak genel mahkemelerde dava açılmasında kesin hüküm engeli yoktur.