Greve giden işçi maaş alır mı?

Bu düzenlemeye göre “ Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılmayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince askıda kalır.” Bu düzenlemeler ile tartışmaya yer olmayacak bir biçimde yasal bir greve katılan işçinin iş …

Yasal grev işçilere ücret ödenir mi?

Grev veya lokavt süresince çalışma durmakta ve işçiye herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Sigorta primleri ancak tahakkuk eden istihkaktan alınabileceğinden, bu dönem içinde işverence sigortaya herhangi bir prim ödemesi söz konusu olmamaktadır.

Bir işveren kendisine grev tebliğinden itibaren kaç gün içinde grev kararı alabilir?

Yeni Kanunun 60/II. maddesi uyarınca ise işveren tarafı, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilir ve altı işgünü önceden karşı tarafa bildirerek uygulamaya koyabilir.

Grev kararı alındıktan sonra kac gün içinde uygulanması gerekir?

Grev ve lokavtın başlaması: Madde 37 – Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.

Sendika grev kararı nasıl alınır?

Grev kararı ancak toplu görüşmelerin arabulucuya rağmen uyuşmazlıkla sonuçlanması halinde alınabilir. Grev kararı uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınmalıdır. Yine aynı süre içinde altı iş günü önceden işverene bildirilerek uygulanmaya başlanmalıdır.

Sendika greve giderse ne olur?

İşveren, kanuni bir grev dolayısıyla iş sözleşmeleri askıya alınan işçiler yerine sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz. Aksi takdirde idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Bu işçiler de grev süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz.

Yasal grev nedir?

Grev kendi içinde de yasal grev ve yasadışı grev olmak üzere ikiye ayrılır. Yasanın belirlediği çerçevelerde alınan ve kanuni usulüne uygun bir şekilde uygulanan grev yasal grev, hukuka aykırı bir şekilde veya toplu menfaat uyuşmazlığına taraf olmayan konfederasyonların aldığı grev kararına yasadışı grev denir[7].

Geçici grev ve lokavt yasaklarında yasağın sona ermesinden itibaren kaç gün içinde grev ve lokavt yeniden uygulamaya konabilir?

Grev kararının, görevli makam tarafından resmî arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren altmış gün içinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.

Grev kararı alındıktan sonra ne olur?

Bir işyerinde grev kararı alındıktan sonra 60 günlük süre başlar. Oylamadan greve hayır kararı çıkarsa yasal olarak greve çıkılamaz. Grev kararının alınmasından sonra taraflar arasında anlaşma yapılabilir. Eğer anlaşma olmaz ve 60 gün içerisinde grev kararı uygulamaya geçirilmezse sendikanın yetkisi düşer.

Grev kararı hangi koşullarda alınır?

TİS’in yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve tarafların uyuşmazlığı barışçı yolla çözememesi hâlinde, işçiler, ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek; diğer bir deyişle işverene taleplerini kabul ettirebilmek amacıyla, kanuni grev kararı alabilirler.

Kanuni grev ne zaman başlar?

Kimler greve katılamaz?

İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir (STİSK.64/1). Bir diğer ifade ile dileyen işçi greve katılmayıp işyerinde çalışmaya devam edebilir. Greve katılmayan işçilerin, taraf işçi sendikası üyesi veya sendikasız işçi olmalarının bir önemi yoktur.

Greve giden işçi maaş alır mı?

GREVDEKİ İŞÇİYE MAAŞ ÖDENİR Mİ? Grev veya lokavt süresince iş faaliyeti durur ve işçiye herhangi bir ücret ya da maaş ödenmez. Sigorta primleri ancak tahakkuk eden istihkaktan alınabileceğinden, bu dönem içinde işveren tarafından sigortaya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz.

Greve katılan işçiler başka bir işte çalışabilir mi?

Soru: Greve katılan işçi bir başka işte çalışabilir mi? Soru: İşveren grev süresinde başka işçi çalıştırabilir mi? İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67′nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan isçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka isçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.

Grev kararı alındıktan sonra ne olur?

Bir işyerinde grev kararı alındıktan sonra 60 günlük süre başlar. Sendika bu süre içerisinde belirleyeceği herhangi bir gün içerisinde ve 6 iş günü öncesinde işverene bildirerek greve başlayabilir.

Grev Gözcüsü kim olabilir?

MADDE 73- (1) İşyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasından en çok dörder grev gözcüsü …

Iş yavaşlatma eylemi grev midir?

Bu anlamda iş bırakma niteliğinde olmayan iş yavaşlatma, verim düşürme gibi diğer toplu eylemler grev tanımına uymamakta, ancak bu yöndeki toplu eylemlere kanun dışı grevin yaptırımı uygulanmaktadır16.

Grev kararı kaç gün içinde uygulanır?

Madde 37 – Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararları uygulanamaz.

Kaç gün grev yapılabilir?

Uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde grev kararı alınabilecektir. Aynı süre içinde altı işgünü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte grev başlayabilecektir. Bu süre içinde grev kararı alınmazsa veya uygulama tarihi karşı tarafa bildirilmezse yetki düşecektir (md. 60/I).

Grev gözcüsü ne demek?

1988 yılında çıkan yasayla birlikte yemek, su, tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlarını işverenin karşılamakla yükümlü olduğu kişi.

En fazla kaç grev gözcüsü olur?

Doktorlar grev kaç gün?

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, istekleri yerine getirilmemesi dolayısıyla 14-15-16 Mart 2022 günlerinde acil sağlık hizmeti dışında çalışmayacak. 3 günlük grev boyunca acil servis hariç olmak üzere hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hizmet …

Greve nasıl çıkılır?

Grev ve Lokavtı Sona Erdirme Kararı 6356 sayılı kanunun 75. Maddesine göre, kanuni bir grevi sona erdirme kararı, kararı alan tarafça ertesi iş günü sonuna kadar yazılı olarak karşı tarafa ve görevli makama bildirilir(m.75/2). Bu bildirimle birlikte grev sona erer.

İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi ne zaman?

Bu düzenlemeye göre grev kararı, SenTisK.’nun 50. maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.

19 Mayıs doktorlar çalışıyor mu?

HASTANELER AÇIK MI? Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da 19 Mayıs’ta çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

Grev kaç gün 14 Mart?

Üç gün grev yapılacak Yaşanan bu sorunlar nedeniyle pek çok sağlık meslek örgütü 14 Mart haftasında greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği, 14 ve 15 Mart’ta acil sağlık hizmetleri haricinde iş bırakıyor.