Geçmiş yıl zararları nasıl kullanılır?

Geçmişte birden fazla yılın zararlı olması halinde, zarar mahsubuna en eski yıldan başlanır. Aksi halde 5 yıllık sürenin kullanımı mümkün olmayabilir. Buradaki beş yıllık sürenin hesabında, zararın oluştuğu yıl nazara alınmayacak, izleyen beş yıl hesaplamaya dâhil edilecektir. Zarar mahsubu, bir seçimlik hak değildir.

Kurumların kendilerine ait geçmiş kaç yıla ilişkin zararları?

– Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi. Bu şartların ihlali halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler ne demek?

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler, Kurumlar Vergisi Mükellefleri döneme ait vergi matrahı olmadığında firma zarar ile kapattığında yine o yıla ait zararı artıracak ve gelecek yıllarda yararlanacağı istisna ve indirimlerdir.

Geçmiş yıl zararı nedir?

Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsup edileceği mali kâr olmasına rağmen zarar mahsubu yapılmazsa, o miktarla sınırlı olmak üzere zarar mahsup hakkı kaybedilir.

Mahsup sonunda kapatılamayan zarar kısmı en çok kaç yıl süreyle gelecek yılların kârlarına mahsup edilebilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesine göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmektedir. Yapılan bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, beş yılı geçmemek kaydıyla müteakip yılların gelirin den indirilebilmektedir.

Geçmiş yil zararlari hangi hesapta izlenir?

9.5.1. 58.580 Geçmiş Yıllar Zararları (-) Hesap, önceki dönemlere ait net zararların; daha sonraki yılların karlarına ya da sermayeye mahsup edilerek kapatılıncaya kadar izlendiği hesaptır. Önceki yılın net zararı ‘591 Dönem Net Zararı’ hesabından bu hesaba, yeni dönemin açılış kaydı yapılırken borç olarak kaydedilir.

Geçmiş yıl zararları nereye yazılır?

Cari yıl kazancının bulunması durumunda geçmiş yıl zararları geçici vergi beyannamesinde de indirilebilir. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinden farklı olarak, bu zararlar her yıl için ayrı ayrı yazılmak suretiyle değil, toplu olarak geçici vergi beyannamesinde gösterilebilmektedir.