Ev basmanın cezası ne kadar?

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/1). Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/4). Konut, sadece kişinin ikametgahının bulunduğu yer değildir.

Mesken masuniyetini ihlal suçu nedir?

“Haneye Tecavüz” veya “Mesken Masuniyetini İhlal“, “Zorla Haneye Girme” olarak da duyduğunuz bu suçun Ceza Yasamızdaki karşılığı Konut Dokunulmazlığını ihlal suçudur. Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, bir çok suç ile birlikte gündeme gelebileceği gibi başlı başına bir suç teşkil etmektedir.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu hangi mahkeme?

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesi yer mahkemesi olacaktır.

Konut dokunulmazlığı hakkı nedir kısaca?

Konut dokunulmazlığı; bir konuta, konut sahibinin rızası dışında girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumu olarak tanımlanır. Konut dokunulmazlığının ihlali, Türk Ceza Kanununda bir ağır suç olarak değerlendirilir.

Konut dokunulmazlığı nerede başlar?

Ancak suçun düzenleniş biçimleri farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde de konut dokunulmazlığı esas olarak Anayasamızın Kişinin Hakları ve Ödevlerini düzen- leyen ikinci bölümünde yer alan 21. madde ile güvence altına alınarak dokunul- maz sayılmış, bu güvencenin ihlali TCK m. 116 ile yaptırıma bağlanmıştır4.

Konut dokunulmazlığı nasıl bir haktır?

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ile korunan hukuksal değer konutta baĢkalarının müdahalesi olmadan huzur ve güvenli bir yaĢam sürdürme hakkıdır. Bu hak doğrudan özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı ile de ilgilidir. Bu hakkın ihlali ile kiĢi özgürlüğüne karĢı suç iĢlenmiĢ olur.

Konut dokunulmazlığı hakkı kaçıncı madde?

Yine Anayasanın Konut Dokunulmazlığı başlıklı 03.10

Konut dokunulmazlığı ne tür haktır?

Hangi durumlarda konut dokunulmazlığı ortadan kalkabilir?

Konut, her türlü ihlalden masun tutulmadıkça kişinin özel hayatı korunmuş olmayacaktır. Bundan önceki maddede olduğu gibi bunda da konut dokunulmazlığının kaldırılması ancak hâkim kararıyla olacak; istisnaen hâkimden başka bir merci de, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bu dokunulmazlığı kaldırabilecektir.

Hakaret suçu cezası kaç TL?

Suçun basit şeklinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.