Düşünme stilleri nelerdir?

Düşünme stilleri Ölçeği (DSÖ) Ölçekte yer alan boyutlar sırasıyla, A)İşlevler (yasama, yürütme, yargı), B)Biçimler (hiyerarşik, monarşik, oligarşik, anarşik), C) Düzeyler (global, lokal), D) Alanlar (içsel, dışsal), E) Eğilimler (liberal, muhafazakar) düşünme stilleridir.

Düşünmenin Boyutları nelerdir?

Normal düşünme sürecinde şu aşamalar yer alır.

 • Bir problemle karşılaşma.
 • Sorunun sınırlarını belirleme.
 • Olası bir çözüm/ler bulma.
 • Çözümü mantıksal olarak uygulama.
 • Sonuçları özetleme.

Düşünce becerileri Nelerdir?

Mcguiness’a (2000) göre düşünme becerileri; bilgiyi elde etme, bilgiyi düzenleme ve analiz etme, bilgiden sonuç çıkarma, beyin fırtınası, problem çözme, neden ve sonuç ilişkisi belirleme, olanakları değerlendirme, amaçları oluşturma ve planlama, süreci gözlemleme, karar verme, kendi yaşantısına uygulama becerilerini …

Empatik düşünme nedir?

Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır (Pala, 2008).

Sezgisel düşünce ne demek?

ÖZET: Sezgi; kısaca bir problemin, kavramın, olgunun çok dikkatle incelenmeden, deneye ve akla-mantığa vurmadan dolaysız kavranmasıdır. Örneğin; sezgisel düşünme sayısal problemlerdeki başarıyı artırır, problem çözme sürecini güçlendirir, ilişkileri çabuk ve açık algılamaya yardım eder.

Algoritmik düşünce ne demek?

Algoritmik düşünme; sonuca ulaşma amacıyla yapılacak her hareketi tek tek planlarken, tüm bunların performansı, getirisi, götürüsü gibi etmenleri de hesaba katarak, en verimli şekilde sonuca ulaşmayı hedefleyen iş planı olarak ifade edilebilir.

Eleştirel düşünmenin boyutları nelerdir?

Eleştirel düşünmenin bilgiyi etkili bir şekilde kazanma, değerlendirme ve kullanma yetenekle- rine ve eğilimlerine dayandığını belirten Demirel (1999), eleştirel düşünmenin beş temel boyutu- nunbulunduğunu ve bunların “tutarlılık, birleştirme, uygulanabilme, yeterlilik ve iletişim kurabil- me” olduğunu belirtmektedir.

Yaratıcılığın boyutları nelerdir?

Fisher (1995)’e göre yaratıcılığın 4 boyutu vardır:

 • Akıcılık.
 • Esneklik.
 • Özgünlük.
 • Ayrıntılama.

Eğitimde düşünme becerileri niçin öğretilmelidir?

Düşünme eğitiminin kapsamı; günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme becerilerinin kazandırılmasına yöneliktir.

Düşünme turleri nelerdir?

İşte size en yaygın olarak kullanılan düşünme biçimleri …

 • 1-) Yansıtıcı Düşünme.
 • 2-) Yaratıcı Düşünme.
 • 3-) Eleştirel Düşünme.
 • 4-) Analitik Düşünme.
 • 5-) Metabilişsel Düşünme.
 • 6-) Tümevarımsal Düşünme.
 • 7-) Tümdengelimsel Düşünme.
 • 😎 Analojik Düşünme.

Olasılıklı düşünme becerileri nedir?

4.Olasılıklı Düşünme: mümkün olan her türlü olasılıkları düşünebilme yeteneğidir (Çepni ve diğ. 2002).

Sezgisel düşünme KPSS Nedir?

2) Sezgisel İşlemler Dönemi (5-6 Yaş) Bu dönemle birlikte sezgiler ön plandadır. Çocuklar bazı basit problemleri çözerler ancak nasıl çözdün sorusuna açıklama yapamazlar. ”Oldu işte…” , ”Yaptım işte…” gibi ifadeleri mevcuttur. Henüz mantıksal düşünme söz konusu değildir. Yarı mantıklı dönem de denilebilir.