Dernek ve vakıflar hangi vergilerden muaf?

Dernek ve vakıflara ait eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı iktisadi işletmeler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Dernekler vergiye tabi mi?

Dernekler kurumlar vergisi mükellefleri değildir, ancak kurumlar vergisi kanununun 2. Bendine göre, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyetleri olmak zorundadır.

Vakıflar kurumlar vergisine tabi midir?

Vakıf tüzel kişiliklerinin elde ettikleri gelirler nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Vakıf iktisadi işletmeleri ise zaten yukarıda da açıklandığı üzere Kurumlar Vergisine tabidirler.

Siyasi partiler emlak vergisi öder mi?

Diğer taraftan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “Siyasi partiler, çalışan dernek sayılma hükümlerinin siyasi partiler hakkında uygulanmayacağı dikkate alındığında, siyasi partilerin sahibi oldukları taşınmazların emlak vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Dernek ve Vakıflar KDV öder mi?

Buna göre, 16.16.1983 tarih ve 2847 sayılı Kanun kapsamında kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde bulunan derneğinize bedelsiz olarak yapılacak her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesi hükmü uyarınca vergiden müstesna olup, bedeli karşılığında yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ise …

Dernekler faiz geliri elde edebilir mi?

Derneklerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Dernekler; gayrimenkullerinden kira, iştirak hisselerinden ve hisse senetlerinden temettü, tahvil, TL ve döviz yatırımları üzerinden de faiz geliri elde edebilirler.

Vakıflar vergi mükellefi mi?

Vakıflar kendi tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Ancak vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler. Bu iktisadi işletmelerin sermaye şirketi veya kooperatif olarak kurulmuş olması gerekmektedir. Faaliyetlerinin devamlılık arz etmesi gerekmektedir.

Vakıflar kira stopajı öder mi?

Aynı maddenin (5/b) bendinde de vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait taşınmazların bu maddede sayılanlar tarafından kiralanması halinde, kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılması hüküm altına alınmıştır.