Dava dilekçesine kaç günde cevap verilir?

İlgili karara göre; “Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır.

Dava dilekçesinde eksiklik bulunursa kaç gün içinde tamamlanır?

6100 Sayılı HMK’nın 119/2. maddesi “Birinci fıkranın ( a ), ( d ), ( e ), ( f ) ve ( g ) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.” hükmünü içermektedir.

Dava dilekçesine cevap verilmezse ne olur?

Davalı cevap dilekçesi vermediği takdirde davalının ileri sürdüğü bütün vakıaları inkâr etmiş sayılır. Davalının cevap dilekçesi vermediği hallerde dava, davacı tarafından dava açarken sunulmuş olan vakıalar ve deliller esas alınarak görülüp sonuçlandırılır çünkü artık davalı delil listesi sunulamayacaktır.

Davanın süresi içerisinde dava dilekçesine cevap verilmemesi durumunda hangi hukuki sonuç ortaya çıkar?

Davalının davaya cevap vermemesi ise, davanın inkâr edilmiş sayılması sonucunu doğuracaktır (HMK m. 128). Bir başka ifadeyle, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, dava- cının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Davaya cevap süresi ne zaman başlar?

Cevap süresinin uzatılması dilekçesi üzerine, mahkeme bu konuda bir karar verir. Mahkemenin kararında verilen ek sürenin ne zaman sona ereceği belirtilmemişse bu ek süre, süre iki haftalık cevap süresinin sona erdiği tarihi takip eden günde başlar.

Dava dilekçesinde eksiklik varsa ne olur?

Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. Çünkü dava dilekçesi yargılamanın temelidir.

Tensip zaptına cevap verilmezse ne olur?

Davaya cevap verilmediği takdirde davalı tarafından davacının iddia ettiği tüm vakıalar inkar edilmiş sayılır. Davaya cevap dilekçesi verilmezse dava dilekçesi inkar edilmiş sayılır. Ancak davaya cevap verilmediği zaman davalı, delil bildirme, tanık dinletme gibi haklarını kaybetmiş olur.

Dilekçeye cevap verilmezse cezası nedir?

Madde 121 – (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Davalı süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezse ıslaha başvurabilir mi?

HMK 177. maddesinde de tahkikat tamamlanıncaya kadar ıslah yapılabileceği belirtildiğine göre süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalı da ıslah yoluna başvurarak tahkikat bitinceye kadar zamanaşımı savunmasında bulunabilir. Davalının ıslah yoluna başvurmasına engel bir kanun hükmü yoktur.