Daraltıcı maliye politikası hangi durumlarda uygulanır?

Enflasyonla mücadelede toplam talebi dizginlemek amacıyla daraltıcı maliye politikası uygulanması gerektiğine göre, kamu harcamalarının azaltılması gerekmektedir. Çünkü kamu harcamaları ekonomide canlılık yaratan, bir başka ifadeyle toplam talebi artıran bir politika aracıdır.

Enflasyonla mücadelede maliye politikası nasıl uygulanır?

Enflasyonla mücadelede ekonomide fazla olan talebin emilebilmesi için daraltıcı maliye politikası önlemlerinden biri kamu harcamalarını kısmaktır. Kamu harcamalarının beklenenin altında gerçekleşmesi, bütçede bir fazlalığa neden olur ve bizzat bütçe fazlası, bir mali araç olarak da kullanılır.

Borçlanma maliye politikası aracı olarak nasıl kullanılabilir?

Çünkü borç alındığı zaman bir gelir unsuru olduğu halde, ödendiğinde bir gider unsurudur. Böylece konjonktür devrelerinde kamu borçları, vergi ve kamu harcama politikalarıyla birlikte, etkin bir maliye politikasının ve dolayısıyla iktisat politikasının aracı olarak kullanılabilir.

Vergi çarpanının negatif değer almasının sebebi nedir?

Vergi çarpanın negatif olmasının nedeni vergini hane halkının gelirini azaltmasındandır. Kamu harcamaları çarpanı ve vergi çarpanı arasındaki fark denk bütçe çarpanını gündeme getirir. faizin değişmediği varsayımlarıdır. Toplam vergi geliri=otonom vergi+nispi vergi oranı (r)xY olacaktır.

Daraltıcı maliye politikası ne demek?

Söz gelimi enflasyonla mücadele için daraltıcı maliye politikası uygulanması demek, vergilerin miktarının artırılması demektir. Ama aynı zamanda bazı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını artırmak ya da yeni vergiler uygulamaya koymak da bir de maliye politikası aracı olarak kabul edilir.

Genişletici maliye politikası neden uygulanır?

Talep açığı söz konusu olduğunda, genişletici para politikası uygulanabilecek politikalardan biri olmakla birlikte, karşılaşılan şokların niteliğine göre, ekonomi yavaşlarken aynı zamanda enflasyon ve enflasyon beklentilerinin de yükseldiği bir durumda, genişletici maliye politikası uygulamaları daha uygun bir seçenek …

Genişletici maliye politikası ne demek?

Söz gelimi işsizlikle mücadele için genişletici maliye politikası uygulanması demek, kamu harcamalarının miktarının artırılması demektir. Açık bütçe, harcamaların gelirden fazla olması anlamına geldiğinden, genişletici maliye politikasını ifade eder.Fazla bütçe ise tersine daraltıcı maliye politikasını ifade eder.

Para politikası mı maliye politikası mı?

Para politikası ve maliye politikası bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini düzenlemede kullanılan iki önemli araçtır. Para politikası genellikle faiz oranları ve para arzının kontrolü ile ilgilenir. Maliye politikası ise hükümetlerin vergi ve hükümet harcamalarında yaptıkları düzenlemelere verilen genel bir isimdir.

Hangi durumda maliye politikası daha etkindir?

Spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliği sonsuz (LM eğrisi yatay ve gelir artışına rağmen faiz oranı yükselmemekte) ve yatırım talebi faize duyarsız ise; maliye politikası etkindir.

Devletin maliye politikası uygulamaları nelerdir?

Maliye politikası, devletin maliye politikası araçlarını (kamu harcamaları, vergiler gibi) kullanarak ekonominin tam istihdama ulaşmasını sağlamak, ekonomik dalgalanmaları en aza indirgemek, adil bir servet ve gelir dağılımını oluşturmak için uyguladığı politikalardır.

Hükümetlerin vergilerde ve harcamalarında değişiklik yaparak ekonomiyi etkilemeye çalışması politikasına ne denir?

Hükümetin a) vergilerde b) hükümet harcamalarında değişiklik yapmak suretiyle ekonomiyi etkilemeye çalışmasına maliye politikası denir. Dolayısıyla vergiler ve hükümet harcamaları maliye politikası araçları olarak adlandırılır. Ekonomide bir durgunluk varsa genişletici maliye politikası uygulanır.

Enflasyonla mücadele politikaları nelerdir?

Enflasyonla mücadelede kısa dönemde talep düşürücü uzun dönemde arz artırıcı politikalar uygulanmalıdır. Çünkü arz esnekliği uzun dönemde daha yüksektir. Kısa ve uzun dönemde amaç arz talep dengesini sağlamaktır. Enflasyonla mücadele kısa dönemde talep kısıcı yani daraltıcı maliye politikaları uygulanmalıdır.