Çalışanların sorumlulukları nelerdir?

Çalışanların İş yapma borcu, İşverenin emir ve talimatlarına uyma borcu, işini sadakat ve iyi niyetle görme borcu, işverenin malını, makine, ekipmanlarını koruma ve gözetme borcu, İSG kurallarına ve talimatlarına uyma, diğer çalışanları tehlikeye düşürmeme, İşyerinde veya işyerini, çalışanları tehlikeye düşürebilecek …

İşçi ve işverenin sorumlulukları nelerdir?

İşverenin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Çalışanların Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak.
 • Mesleki Eğitimin Sağlanması
 • Ücret Ödeme Yükümlülüğü
 • Çalışanlara Eşit Davranma İlkesi.
 • Çalışan Haklarına Önem Verme.
 • Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması
 • İşveren Olarak Bireysel Gelişime Önem Verme.

İşçilerin hak ve sorumlulukları nelerdir?

İşçilerin Hakları ve Sorumlulukları

 • Doğru Çalışma: Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak şekilde.
 • Doğru kullanma: Tesisat, makine, el aleti, tezgah, malzeme ve kişisel koruyucular.
 • Tehlike ve riskleri bildirmek.
 • İşbirliği ve katılım.

Çalışanların hakları nelerdir?

İşçi hakları arasında önemli bir yer tutan fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

 • 5) Yıllık İzin Hakkı 1 – 5 yıl arası kıdemi olan işçiler 14 gün.
 • 6) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Hakkı
 • 7) Hafta Tatili Ücreti Hakkı
 • 8)AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hakkı

İşverenin görevi nedir?

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Çalışanlara ilk yardım ve acil durum planı oluşturma ile yangınla mücadele yükümlülüğünü yerine getirmeli. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak. Sağlık gözetimi yapmak.

İşçinin işverene karşı yükümlülükleri nelerdir?

Borçlar Kanunu uyarınca işçi; üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldıklarını ve özellikle paraları derhal işverene teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle, işin yapılmasından dolayı elde ettiklerini de derhal işverene teslim etmekle yükümlüdür.

İşçi ve işveren nedir?

İş Kanunu m. 2/1: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların sorumlulukları nelerdir?

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Kadrolu işçi hakları nelerdir?

Bu haklar özetle;

 • Doğum öncesi ve sonrası 8 hafta, toplamda 16 hafta ücretli doğum izni.
 • İşçinin isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz doğum izni.
 • Çocuk 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat ücretli süt izni.
 • 60, 120 veya 180 gün süreyle yarı zamanlı ücretli (yarım gün) (ayda 15 gün) çalışma hakkı

Işçi ve işverenin sorumlulukları nelerdir?

İşçinin hak ve sorumluluklari nelerdir?

İşçi yükümlülüğü nelerdir?

Borçlar Kanunu uyarınca işçi, işverenin haklı çıkarlarının korunması konusunda sadakatle davranmak zorundadır. Sadakat borcu, işçinin, işverenin ve işletmenin haklı çıkarlarını koruma ve onlara zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma, gerektiğinde işyerine / işverene ait sırları saklama yükümlülüğüdür.

Çalışanların sorumlulukları nelerdir?

İşçilerin Hakları ve Sorumlulukları

 • Doğru Çalışma: Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak şekilde.
 • Doğru kullanma: Tesisat, makine, el aleti, tezgah, malzeme ve kişisel koruyucular.
 • Tehlike ve riskleri bildirmek.
 • İşbirliği ve katılım.

Bir çalışanın temel hakları hangi kanundan gelir?

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ÇALIŞANLARIN HAKLARI.

İşçinin işverene karşı sorumlulukları nedir?

İşçinin çalıştığı iş yerine karşı yasal sorumlulukları bulunmaktadır. İşçi, işveren tarafından sağlanan güvenlik kurallarına ve önlemlerine harfiyen uymak zorundadır. Aksi halde işten çıkarılması söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra işçinin belirlenen saatler içerisinde işini teslim etmesi gerekmektedir.

Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı hangi hallerde uygulanabilir?

Çalışanlar, iki şekilde çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabilirler: İlki, işyerinde yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Kurul veya işverene başvurarak durum tespiti ve tedbir alınması talep edildikten sonra talebin kabulü halinde çalışmaktan kaçınma hakkıdır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda haklarını ve sorumlulukları nelerdir?

İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Genel Sorumlulukları

 • ► Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • -> Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirir.
 • -> Risklerle kaynağında mücadele eder.
 • -> Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Çalışan Hakları hangi yasa ile belirlenmiştir?

1982 Anayasası m 49’a göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.”

İşçinin görev ve sorumlulukları nedir?

İşçilerin yükümlükleri görev ve sorumlulukları İşçiler İş Kanunun 77. maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İş sağlığı güvenliğine ilişkin olarak işçinin görevi ve sorumluluğu; Alınan tedbirlere, iş sağlığı ve güvenliği usullerine ve talimatlarına uymaktır.