Borç ilişkisinin sebepleri nelerdir?

Borcun Sebebi Taraflar, borcun konusu ve borcun mahalli borç ilişkisinin gerçekleşmesi için bulunması zorunlu olan, maddi unsurlardır. Ancak borç ilişkisinin doğması için bu unsurlar yeterli değildir. Borcun taraflarını, borcun konusuna (edime, hüküm ve sonucuna) bağlayan, başka bir sebebin daha bulunması gerekir.

Borcun yerine getirilmesine ne denir?

İfa: (Yerine getirme) Edimin yerine getirilmesidir. Usulüne uygun ve eksiksiz ifa ile borç sona erer. Ancak bazı durumlarda borç sona erse bile “Borç İlişkisi” devam edebilir.

Ifa imkansızlığı ne demek?

GİRİŞ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca ifa imkansızlığı, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşması halinde borcun sona ermesidir.

Alacağın temliki ne tür bir hukuki işlemdir?

Alacağın temliki, devredenle devralan arasında yapılan iki taraflı hukuki bir işlem, bir sözleşmedir. Alacak hakkı devredenin tek taraflı bir hukuki işlemiyle değil, üçüncü kişi devralan ile yapmış olduğu bir sözleşme ile bu kişiye geçmiş olur.

Borç ilişkisinde alacaklının elde ettiği hak nedir?

A. ASLİ HAK: Borç ilişkisinde elde edilmesi düşünülen temel amaçtır. Yani sözleşmenin esaslı unsurudur. Borç ilişkisinin konusunu oluşturan her alacak aslında aynı zamanda alacaklı için de bir asli hakkı sembolize etmektedir.

Borçlu temerrüde düştüğünde alacaklı ne yapar?

Buna göre, borçlu temerrüde düşerse alacaklının seçimlik hakları söz konusu olmaktadır. Alacaklının diğer bir seçimlik hakkı, borcun ifasından vazgeçerek uğramış olduğu müspet zararın tazminini istemektir. Son olarak alacaklı sözleşmeden dönerek uğramış olduğu menfi zararın tazminini talep edebilir.

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdünün koşulları nelerdir?

Borçlunun temerrüde düşmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Öncelikle borcun vadesinin gelmiş olması gereklidir. Alacaklı tarafından borçluya borcu ifa etmesi için ihtarda bulunulması ve borcun ifasının imkânsız olmaması ile birlikte temerrüde düşen borçlunun bu durumda kusurlu olması da gerekir.

Yapma borcu ne demek?

Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır. Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür.

TBK 136 nedir?

İfa imkânsızlığı, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 136, 137 ve 138. maddeleri altında düzenlenmiştir. TBK madde 136 uyarınca; sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borçlu o yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulur.

Kusursuz imkansızlık ne demek?

borcu sona erdiren sebeplerden biridir. borcun ifasını engelleyen ve borçlunun kusurunun olmadığı hallerde kusursuz imkansızlıktan söz edilebilir. maddi bir olaydan veya hukuki bir nedenden kaynaklabilir. borçlar kanunu md. 117’ye göre meşruluk kazanır. …