Bir vatandaş olarak görevlerimiz nelerdir?

Vatandaşlık Hak ve Görevleri 1- Kanunlara Uymak 2- Vergi Vermek 3- Askerlik Yapmak 4- Seçimlere Katılmak (Hem hak hem de görevdir.)

Bir vatandaş olarak hangi haklara sahibiz?

Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler birinci kuşak, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da …

Vatandaş olarak haklarımız nelerdir kısaca maddeler halinde?

Vatandaşlık Temel Haklarımız Nelerdir?…Kişi Hakları

 • Yaşama hakkı,
 • Kişi dokunulmazlığı,
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği.
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti.
 • Din ve vicdan hürriyeti.
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti.
 • Bilim ve sanat hürriyeti,

Vatandaşlık hakkı ne demektir?

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.

Kimlere Vatandaş denir vatandaşlık görevleri nedir?

Vatandaş:Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir. Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır.Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır. 2-KANUNLARA UYMAK: Devlet toplumun düzenini sağlamk için kurallar koyar.

Etkin bir Vatandaş olarak görevlerimiz nelerdir?

Etkin vatandaş, siyasi olarak devletin yönetiminde olmasa da topluma ve devlete karşı sorumluluklarını bilen ve sorumluluklarının bilincinde olan kişilere verilen isimdir. Topluluk içinde işbirliği içinde hareket esen ve farklı olduğunu hisseden, devletin belge ve olaylarına karşı duyarlı olan vatandaştır.

Siyasi Haklar ve Ödevler nelerdir?

Siyasi haklar, bir ülkenin vatandaşlarına siyasi alanda verilen haklardır. Tüm vatandaşlar kanunda bulunan şartlara göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyet hakkına sahiptir. Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

Bir vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir?

Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır.

 • SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Milletvekili, muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir.
 • KANUNLARA UYMAK: Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar.
 • VERGİ VERMEK:
 • ASKERLİK YAPMAK:

Bir vatandaşın hakları nelerdir?

Başlıca sosyal haklar nelerdir?

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız Şunlardır:

 • Ailenin korunması,
 • Eğitim ve öğrenim hakkı,
 • Çalışma hakları,
 • Toplu iş sözleşmesi,grev hakkı ve lokavt,
 • Ücrette adalet sağlanması,
 • Sağlık,çevre ve konut hakkı,
 • Gençliğin korunması ve spor hakkı,
 • Sosyal güvenlik hakları,

3 temel haklarımız nelerdir?

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Düşünce Özgürlüğü
 • İnanç Özgürlüğü
 • İbadet Hakkı
 • Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
 • Ekonomik Haklar.

Sağlık hakkının anlamı nedir?

Sağlık hakkı çeşitli yasalar ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bir haktır. Anayasamıza göre Devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli düzenleme ve denetimleri yapmakla yükümlüdür (Anayasa Md. 56).