Bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yapan kişi hukuken ne şekilde nitelendirilir?

Temsilcinin (mümessilin) hukukî hüküm ve sonuçları başkasına (temsil olunana) ait olmak üzere, onun adına ve hesabına bir hukukî işlem yapabilmesine temsil denir2. Bu hukukî müessese TBK. m.40-48′ de düzenlenmiştir3. Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına hukukî işlem yapma yetkisine, temsil yetkisi adı verilir4.

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığı ile bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırma ne ad verilir?

Bu edimin yerine getirilmesini isteme hali, borçlunun edimi kendiliğinden yerine getirmemesi halinde ortaya çıkar ve alacaklının talep hakkı olarak tanımlanır. Alacaklı bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda yasal yollara başvurarak borçlunun edimi yerine getirmesini sağlayabilir. Buna dava hakkı denilmektedir.

Temsilcinin temsil olunan nam ve hesabına hukuki işlem yaptığı temsil türü nedir?

1) Doğrudan Doğruya Temsil Çünkü bu tür temsilde yetkili temsilci, hukuki işlemi temsil olunan adına ve hesabına yapmaktadır. İşlemin hükümlerinin baştan itibaren temsil olunana ait olması dolayısıyladır ki, bu tür temsile vasıtasız temsil de denmektedir.

Yetkisiz temsilci temsil olunan icazet verinceye kadar işlem ne durumdadır?

Söz konusu hallerde yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlem niteliği itibariyle sakattır. Buna karşılık, temsil olunan söz konusu işlemi onamaz (icazet vermezse) geçmişe etkili olarak geçersiz hale gelir. Böyle bir halde, üçüncü kişinin bazı zararları doğabilir.

Alım satım sözleşmesi ne tür bir hukuki işlemdir?

Örneğin, alım-satım sözleşmesi borçlandırıcı bir işlemdir. Satıcının borcu satılan malın mülkiyetini alıcıya geçirmektir; alıcının borcu da, satış bedelini satıcıya ödemektir.

Aykırılığı önleyen sebepler nelerdir?

Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler – Zorunluluk Hali (Iztırar…

  • HUKUKA AYKIRILIĞI ÖNLEYEN SEBEPLER. A) Zarar görenin (mağdurun) rızası
  • E) Zorunluluk Hali (Iztırar Hali) F) Hakkını kendi gücüyle koruma.
  • E) ZORUNLULUK HALİ (IZTIRAR HALİ)

Hukuka aykırılığı önleyen sebepler nedir?

Tedavi amacına yönelik müdahaleler de, eğer hekim hastayı müdahalenin taşıdığı risk ve sonuçları hususunda yeterince aydınlatmamışsa, verilen rızanın gene de hukuka aykırılığı kaldırmayacağı kabul edilmektedir. …

Giderim borcu ne demek?

Borcun ifa edilmemesi / I. Giderim borcu / 1. Maddede borçlunun, “kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe” borca aykırılık nedeniyle alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.