Ayrımcılık nedir ve türleri nelerdir?

Ayrımcılık temelde; ‘cinsiyet ayrımcılığı ve ücret ayrımcılığı’ ekseninde yoğunlaşmış olsa da yargı kararlarına yansıyan örneklere bakıldığında ‘ırk ayrımcılığı, dil ayrımcılığı, din ayrımcılığı, engelli birey ayrımcılığı, köken ayrımcılığı’ gibi ayrımcılık çeşitleri de mevcuttur.

Ayrımcılık nedir 6 sınıf?

Ayrımcılık, geçerli bir neden olmaksızın, fiili veya kendilerine atfedilen özellikleri nedeniyle insanların eşit muamele görmedikleri haksız bir durumdur.

Ayrımcılık nedir hukuk?

Ayrımcılık, Anglo–Amerikan kökenli olup ilk bakışta “fark gözetme” veya “farklı davranış” olarak ele alınmalıdır. Hukuk dilinde ayrım yapmak ise, bir kişinin herhangi bir niteliğine dayanılarak keyfi ya da haksız bir davranışta bulunulması ve bu suretle mağdur edilmesi anlamını taşır.

Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları nedir?

Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır.

Ayrımcılık Nedir sosyal psikoloji?

Ayrımcılık ise, zihinsel bir olgu olan tutumdan farklı olarak gözlemlenebilir davranışlar düzeyinde tanımlanır. Bir insana ya da insan grubuna, belli bir özelliği nedeniyle eşitsiz/farklı muamele yapılması ayrımcılıktır.

Ayrımcılık temelleri nedir?

Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş ayrımcılık temelleri olarak sıralanmıştır.

Ayrımcılık yasağı nedir?

Ayrımcılık yasağı, uluslararası insan hakları koruma rejiminin temel ilkelerinden biridir. Ayrımcılığa uğrayanlar ise, hem haklarına hem de hak arama mekanizmalarına erişmekte güçlük çekmekte; böylece ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilememektedir.

Ayrımcılık tazminatı nedir?

Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit davranma yükümlülüğünün ihlali durumunda işçiye dört aya kadar ücreti tutarında verilebilecek olan tazminattır. İşçi ayrımcılık tazminatından başka yoksun kaldığı diğer haklarını da talep edebilir. Bunlara sosyal yardımlar, ikramiye ve seyyanen uygulanan zamlar örnek gösterilebilir.

Ayrımcılık nedir sosyoloji?

Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı davranmaya denir. Ayrımcılık bir siyasî, dinî tercihi benimseyenlere (dinî ayrımcılık) ya da bir ırka, cinsel yönelime, cinsiyete, yaşa karşı olabilir (bkz: ırkçılık; homofobi; bifobi; cinsiyet ayrımcılığı; transfobi; yaşçılık).

Herkesin kanunlar önünde eşit olması hangi ilkedir?

Kanun önünde eşitlik ilkesi 1961 Anayasası’nda ise 12. maddede “Temel Haklar ve Ödev- ler” başlığı altında düzenlenmişti: “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.

Mutlak eşitlik nedir hukuk?

Mutlak eşitlik yani her şeyin her yönüyle aynı olması aslında adalete zıt bir kavramdır. Adalet, hak sahibine hakkını vermektir. Eşitlik, var olan iki şeyin bütün yönleriyle birbirine denk olmasıdır. Aslında Aristoteles’in denkleştirici adaleti günümüzde ki özel hukukla bağdaşmaktadır.

Kalıp yargı nedir sosyal psikoloji?

Kalıp yargı, toplumun belirli bir kesiminde kabul gören ve değiştirilmesi zor olan bir düşünce sistemidir. Hakkında yorum yapılan konu için tek bir düşünce geçerlidir ve diğer düşünceler kesinlikle kabul edilemez.