Aynı kişi hakkında birden fazla devlet iade talebinde bulunabilir mi?

İadesi istenen kişinin birden fazla suçu bulunması hâlinde, bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin altında olsa dahi birlikte iadeye konu edilebilir (6706 S.K. m.10/2).

Hangi suçlular iade edilmez?

Türk Ceza Kanunu’nun 6706 sayılı 11/1-c maddesine göre, düşünce suçluları, siyasi ve siyasi suçla bağlantılı olduğu düşünülen kişiler, askeri suç işleyenler, zamanaşımı ya da af imkanının olduğu kişilerin geri iadesi gerçekleşmez.

Geri verme ne demek?

Suçlu iadesi (geri verme), isteyen devlet adli makamlarınca yürütülen bir soruşturma, kovuşturma veya isteyen devlet mahkemelerince verilip kesinleşmiş bir mahkeme hükmü nedeniyle istenilen devlet ülkesinde bulunan şüpheli, sanık veya hükümlünün isteyen devlete teslim edilmesidir.

Geri vermede Hususilik ilkesi nedir?

İade hukukunun en temel ilkelerinden birisi olan hususilik ilkesi, iade edilen kişinin ancak iade kararına esas teşkil eden eyleme istinaden yargılanabilmesi ve/veya cezalandırılabilmesini ifade etmektedir.

Lehe kanun nasıl belirlenir?

5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 9 III’te, “… lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir” denerek, karma uygu- lamaya müsaade edilmemiştir43.

Lehe kanun nedir?

Nitekim sözü edilen anayasal ilke doğrultusunda düzenlenen Türk Ceza Kanunu’nun “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 7. maddesinde lehe kanunun uygulanması ilkesi “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz …

Suçların hangisinde kişi yabancı ülkeye iade edilebilir?

MADDE 10- (1) Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adlî merciler tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet kararı verilen bir yabancı, talep üzerine, soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da hükmedilen cezanın infazı amacıyla talep eden devlete iade …

Ceza hukukunda Hususilik kuralı nedir?

Hususîlik (özellik) kuralı: Dolayısıyla şahıs iade edildikten sonra (iade kararından önce işlenen) başka bir suçunun veya mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılırsa bu suç nedeniyle iade edilen devlette yargılama yapılamaz veya mahkumiyet hükmü infaz edilemez. Bu prensibe ‘hususilik kuralı’ denilmektedir.

Sidas ne demek?

İç hukukta bu şekilde düzenlenmiş olan geri verme konusu Türkiye’nin taraf olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi(SİDAS) ve Ek 2 No’lu Protokolü ile de uluslararası alanda uygulanır. SİDAS’ a mevcut durumda Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletler de dahil olmak üzere 50 ülke taraftır.

Hukuka uygunluk sebebi nedir?

Hukuka uygunluk nedenleri nelerdir? TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri: Görevin ifası, meşru savunma, hakkın kullanılması, ilgilinin rızasıdır.

Lehe kanun ne demek?