Apartman Yöneticisi hesap vermezse ne olur?

Yönetici kendisine yapılan isteme rağmen hesap vermiyorsa, kat maliki bu durumda hakimden müdahelesini isteyebiliyor. Kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek, yöneticiye karşı dava açabiliyor.

Apartman yöneticisi nelerden muaf?

Apartman sakinleri dikkat! Apartman yöneticileri su, asansör bakımı, temizlik gibi apartman giderlerinden muaf tutuluyor.

Apartman yöneticisi ceza alır mı?

Apartmanda yönetimin aldığı kararlara ve kanunda belirtilen kurallara uygun davranışlar sergilemeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında birtakım cezalar uygulanabiliyor.

Site yönetimine dava açılabilir mi?

Site Yöneticisi/Yönetim Kurulu , Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35/i hükmünce “ Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapma” hakkına sahiptir.

Apartman yöneticisi nereye şikayet edebilirim?

Ancak yine de apartman yöneticisinin gerekli yaptırım ile karşılaşmadığı düşünülürse bu sefer de Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kat malikleri tarafından şikayet edilebilir.

Apartman yöneticisi hangi giderlere katılmaz?

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Apartman yöneticisi ne ödemez?

Eğer bu konuda kat malikleri kurulu seçilen yöneticinin ücreti veya yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir karar almamış ise mevcut yönetici kendisine düşen yönetim giderlerinin yarısına katılmaz yani ödemez.

Apartman yöneticisinin yetkileri nelerdir?

İşte apartman yöneticilerin 11 görevi

  • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.
  • Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
  • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

Apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartman yöneticisinin görevi tek başına karar almak değil; Kat malikleri kurulu tarafından verilen kararları yerine getirmek oluyor.

Site yönetimine kimler dava açabilir?

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir. Yönetimin; genel yönetim işlerinin görülmesi, defter tutulması ve belgelerin saklanması, işletme projesinin yapılması gibi görevleri bulunuyor. Ancak sorumluluklarını yerine getirmeyen veya görevini kötüye kullanan bir site yöneticisine dava açılabiliyor.

Apartman yönetimine karşı dava açılır mı?

Apartman yönetimi dava açabilir mi sorusunun cevabı 634 sayılı kat mülkiyet kanunu kapsamında verilmiştir. İlgili kanuna göre apartman ve site yönetim davaları yönetim tarafından açılabildiği gibi yönetime karşı da açılması söz konusu olabilir.

Apartman yöneticisi kim denetler?

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak denetlemesi gerekiyor. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebiliyor. Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması gerekiyor.

Apartman yöneticisi hesap vermezse ne olur?

Apartman yöneticisi sorunları arasında “apartman yöneticisinin hesap vermemesi” yer alıyor. Yönetici kendisine yapılan isteme rağmen hesap vermiyorsa, kat maliki bu durumda hakimden müdahelesini isteyebiliyor. Kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek, yöneticiye karşı dava açabiliyor.

Apartman yönetimi fatura almak zorunda mı?

Öte yandan bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayan ancak iş hayatının içinde bulunan kişilerden de zaman zaman mal veya hizmet alımları yapılabilmektedir. Muafiyet kapsamında oldukları için de defter tutmak, fatura, fiş vb. belge düzenlemek ya da beyanname vermek gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Apartman yöneticisi toplantı yapmadan karar alabilir mi?

Ayrıca kanunun 30. Maddesine göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yani apartman yöneticisi kendi başına karar alamaz. Apartman yöneticisinin kendi başına karar almak gibi bir görevi bulunmuyor.

Kat maliki hesapları inceleyebilir mi?

Sitenin defterlerini her isteyen kat maliki dilediği zaman inceleyemez. Sitenin denetçisi bu işi kat malikleri adına yapar. Denetimin üç aylık periyotlarda yapılması gerekir, denetçi gerekli görürse bunun dışında da defterleri inceler ve kat malikleri kuruluna bu konuda rapor verir.

Apartman yöneticisi makbuz vermek zorunda mı?

Peki, apartman yönetcisinin aidat makbuzu vermesi zorunlu mudur? Apartman aidat makbuzu kanunen bir zorunluluk taşımıyor. Ancak apartman yönetiminin makbuz kesmesi, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçebiliyor.

Apartman adına fatura kesilir mi?

Apartman ve site yönetimleri yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenler ve işi yapana veya malı satana imzalatırlar. Bu gider pusulaları vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde sayılır.

Apartman yönetimi muhasebeci tutmak zorunda mı?

Apartman ve site yönetimlerinin tüzel kişiliği olmadığı için, vergisel açıdan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaz. Vergi Usul Kanunu’ndaki defter tutma zorunluluğu, apartman ve site yönetimlerini kapsamaz.

Apartman yöneticisi masraflara katılır mı?

Yönetici yönetim masraflarına katılmayabilir veya belirlenen oranda katılabilir. Ne oranda katılacağını kat malikleri kararlaştırabilir. Ancak onarım ve ısınma gibi masraflara diğer kat malikleri gibi katılmalıdır.

Apartman yöneticisi Seçilemezse ne yapılır?

Peki, apartman yönetimi seçilemezse ne olur? Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.

Apartman Site yönetimini kim denetler?

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak denetlemesi gerekiyor. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebiliyor. Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması gerekiyor.

Yönetim Kurulu Seçilemezse ne olur?

Apartmanda yönetici seçilemezse nasıl bir yol izlenir? Toplantı yapılmaması ya da toplantıda yönetici konusunda doğan anlaşmazlıktan kaynaklı apartmana yönetici seçilememesi durumunda konu, kat maliklerinden birinin başvurusu ile apartmanın bulunduğu yerin sulh mahkemesine intikal ediyor.