Anonim şirketlerde denetçi kim olabilir?

YMM ve SMMM’lerden bağımsız denetçi olarak Kamu Gözetimi Kurumunca yetkilendirilenler doğrudan anonim şirketlerde de denetçi olabileceklerdir. YMM ve SMMM’lerden bağımsız denetçi olmayanlar ise eğitime tabi tutulacaklardır. Denetçilerin YMM ve SMMM’lerden oluşacak olması doğaldır.

Tek kişi bağımsız denetim yapabilir mi?

Buna göre yapılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere bir bağımsız denetçi tek başına (bağımsız denetim kuruluşu olmaksızın) ancak kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dışında bağımsız denetim hizmeti yerine getirebilmektedir.

Denetçi olamayacak kişiler kimlerdir?

Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz.

Anonim şirketlerde denetçi zorunlu mu?

Bir anonim şirket tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte bu üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşarsa, takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur ve TTK m. 398 vd. hükümlerine göre denetlenir[2].

Bağımsız denetim sınavına kimler katılabilir?

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans …

Kimler denetim yapabilir?

Cevap: Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya …