AİHM kimler bireysel başvuru yapabilir?

AIHS’nin ihlal edilmesinden dolayı mağduriyetlerini iddia eden, Gerçek kişi, hükümet dışı kuruluşlar, kişi grupları başvurabilir. Mahkemeye çocuklar da başvurabilirler. Çocuklar, ebeveynlerinin ulusal hukuk açısından yasal konumlarının uygun olması koşuluyla, ebeveynlerinden biri tarafından temsil edilebilirler.

AİHM Başvuru ücreti ne kadar?

AİHM’e başvuru ücretsizdir. Sadece kargo/posta masrafı yatırmanız gerekmektedir.

AİHM başvuru takibi nasıl yapılır?

A.İ. H.M kararlarının sonuçları http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc arama butonuna başvuru numarası yazılmak suretiyle takip edilebilecektir.

AİHM Büyük Daire kararları kesin midir?

Daire kararları kesin değildir. Taraflardan birinin kararı Büyük Daire önüne götürmek için sahip oldukları üç aylık sürenin sonunda bu yönde bir talep yoksa veya taraflar bu yöndeki taleplerinden vazgeçmişlerse ya da talep beş kişilik Panel tarafından reddedilmişse daire kararı kesin hüküm halini alır.

AİHM kimler bireysel başvuru yapamaz?

Hayatta olmayan biri adına AİHM’e bireysel başvuru yapılamaz. Hayatta olmayan kişinin ölümü nedeniyle mirasçıları, uğradıkları haksızlığın giderilmesi için iç hukuk yolları tüketildikten sonra ya da etkili bir iç hukuk yolu olmadığı düşünülüyorsa doğrudan mahkemeye başvuru yapabilirler.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kimler yapamaz?

Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişilerinin (sendikalar, dernekler, vakıflar, ticari ortaklıklar vb.) sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaları mümkündür.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi ücretli mi?

Esasen AİHM başvuru ücreti adı altında alınan bir ücret söz konusu değildir. Ancak AİHM’ye gönderilecek olan AİHM başvuru formun iletilmesi için gerekli olan posta masrafları başvurucu tarafından karşılanacaktır. Yani başvuracak kişinin çok fazla bir masrafı olmaz.

AİHM başvuru süresi 4 ay mı 6 ay mı?

5- AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında, AİHM’ye başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirilmiştir. 4 aylık yeni süre, 15 No.lu Protokolün 8. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, Protokolün yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra, yani 1 Şubat 2022’de uygulanmaya başlayacaktır.

AİHM başvuru süresi 4 aya indi mi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirildi. 4 aylık yeni süre, Protokol’ün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay sonra (1 Şubat 2022) uygulanmaya başlayacak.

AİHM Türkçe başvuru yapılabilir mi?

AİHM’e başvuru süresi, iç hukuk yollarının tüketildiği veya hak ihlalinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 6 (ALTI) aydır. AİHM’in kullandığı resmi dilller Fransızca veya İngilizcedir. Ancak, ilk başvuru sözleşmeci devletin resmi dili kullanılarak da yapılabilir.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi kaç yargıçtan?

Bir dava için kurulan Dairenin asıl üyesi olmayan Bölüm üyesi yargıçlar, o dava için yedek üye olarak görev yaparlar. 5. Mahkeme’nin Büyük Dairesi on yedi yargıçtan oluşur; Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları Büyük Dairede re’sen yer alırlar.

AIHM kararına itiraz edilebilir mi?

Kabul edilemezlik kararları nihaidir ve bu kararlara karşı itiraz edilemez.