Adli yargı ilk derece hukuk mahkemesinde hangi dosyalar açılır?

Bu kapsamda dava açılması, dava dışında geçici hukuki himaye tedbirleri (ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi) talep edilmesi, çekişmesiz yargı işlemleri yapılması hallerinde ve kanunda belirtilen diğer işlemler için ilk derece hukuk mahkemelerinde bir dosya açılacaktır.

Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Öyleyse dava dilekçesinin zorunlu unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 • Açık bir şekilde talep sonucu.

Dava açılırken hangi yollar izlenir?

Dava yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılması sağlanır. Mahkemenin yargılamayı yapabilmesi için gerekli harç ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi gereklidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra dilekçeniz mahkeme tarafından kaydedilecek ve dava açılmış olacaktır.

Tevzi edilen mahkeme ne demek?

Tevzi formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesidir. Başka yer tevzi bürosu, ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir.

Hangi mahkeme tüm il merkezlerinde vardır?

Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden genel mahkemeler asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleridir.

Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde tutulan kayıtlar nelerdir?

ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR

 • Esas Kaydı
 • Karar Kaydı
 • İstinaf Kaydı
 • Temyiz Kaydı
 • İstinabe Kaydı
 • Değişik Işler Kaydı
 • Duruşma Günleri Kaydı
 • Keşif Günleri Kaydı

Adli yargı ilk derece mahkemeleri nelerdir?

İlk derece idari yargı mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinden oluşur. İdari yargı mahkemelerinin yüksek yargı organı Danıştay’dır.

Dava açmak kaç para 2021?

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı = 190.00 TL. Yeni Dava (Duruşma İstemli) = 228.00 TL. Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 266.00 TL. Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 304.00 TL.