4077 sayılı Kanun nedir?

kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü …

4077 sayılı Kanun tüketicilere hangi hakları sağlar?

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

Tüketici Kanunu geçmişe yürür mü?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11

4077 sayılı kanun mülga mı?

6052 sayılı Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte; bu konuda Türk Hukuku için bir ilk olan ve tüketici haklarını korumak anlamında bir düzenleme içeren ilk özel kanun olma özelliğini taşıyan, 23.02.1995 tarihli, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, yürürlükten kalkacaktır.

6502 sayili kanun nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve …

4077 sayılı kanun ne zaman yürürlükten kalktı?

Il tüketici hakem heyeti bağlayıcı parasal sınırı 2021 yılı için kaç tl’dir?

Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl …

Tüketici hukukunun özellikleri nelerdir?

Tüketici Hukukunun Kendine Özgü Niteliği Birinci grupta, tüketiciye henüz mal veya hizmet sağlanmadan, onu, zarara uğramadan önce korumayı amaç- layan; ikinci grupta ise, tüketiciye mal veya hizmet sağlandıktan veya tüketici zarara uğradıktan sonra onu korumayı amaçlayan kurallar yer almaktadır.

Cayma hakkı hak düşürücü süre mi?

Cayma hakkı için öngörülen süre hak düşürücü süre niteliğindedir. İtiraz niteliğinde olan bu süreninin cayma hakkının kullanıldığı tarih itibariyle dolup dolmadığı hakim tarafından resen dikkate alınır. Page 4 6502 sayılı TKHK m.48 (4):