174 madde nedir?

(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi.

Tehlikeli kimyasallar Etiketlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Etiketleme Unsurları

  • Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası,
  • Ambalaj üzerindeki miktar başka bir yerde belirtilmediği sürece, halka sunulan ambalaj içindeki madde veya karışımın nominal miktarı,
  • Maddenin veya karışımın kimliği,
  • Zararlılık işaretleri (piktogram),
  • Uyarı kelimesi,

TCK 173 maddesi nedir?

(1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 13 1 maddesi nedir?

TCK Madde 13 Gerekçesi Madde metninde, belli suçların yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Tehlikeli Kimyasalların Etiketlenmesinde kullanılan H harfi neyi ifade eder?

Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) Birleşmiş Milletler tarafından, tehlikeli kimyasalları aynı şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.

Kimyasallar hangi organlara zarar verir?

Bunların yol açtığı sağlık sonuçları arasında solunum yolu ve kalp damar hastalıkları, kanser, astım ve alerjilerin yanı sıra üremeyle ilgili ve nörogelişimsel bozukluklar da bulunmaktadır.

Maddeler kaç grupta sınıflandırılır?

Maddeler kimyasal özelliklerine göre saf maddeler ve karışımlar olarak iki grupta incelenirler (Şema 1.1).