15 yaşındaki kişinin dava ehliyeti var mıdır?

3) Dava Ehliyeti (hiç) Olmayanlar: Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) bulunmayanların fiil ehliyeti ve buna paralel olarak dava ehliyeti de yoktur (TMK m 13-16). Dolayı- sıyla, ayırt etme gücüne sahip bulunmayan çocukların (küçüklerin) da dava ehliyetleri bulunmamaktadır.

Dava ehliyeti medeni hukuktaki hangi kavramla karşı gelmektedir?

Medeni hakları kullanabilme ehliyetine karşılık gelen dava ehliyeti deyimi ile de bir yandan davacının davasını doğrudan veya belirleyeceği bir temsilci vasıtasıyla yürütebilmesi yeteneği kastedilmekte; diğer yandan ise husumet yani davalının kendisine karşı açılmış bulunan davayı aynı şekilde yürütebilme yeteneği kast …

Sendika üyesi adına dava açabilir mi?

Buna göre sendika üyesi kamu görevlisi sendikaya vereceği temsil yetkisi doğrultusunda davalarda temsil edilebilecektir. İlgili sendikalarda bu yetkiye istinaden avukata vereceği bir vekaletle üyesi adına temsilen dava açabilecektir.

Kimlerin hak ehliyeti vardır?

”Hak ehliyeti, kişinin hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Kural olarak her insan doğduğu andan itibaren hak ehliyetine sahip olur. Tam ve sağ doğmak koşuluyla, cenin dahi ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olur.

Sınırlı ehliyetsiz boşanma davası açabilir mi?

Sınırlı ehliyetsiz, kural olarak ancak yasal temsilcinin rızası ile dava açabilir. Aynı şekilde davalı olması halinde de yasal temsilci tarafından temsil edilir. Çünkü davada usul işlemleri yapabilme de fiil ehliyetine dâhildir.

Davada taraf değişikliği nasıl yapılır?

(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. (2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. (3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

Kimlerin taraf ehliyeti vardır?

Buna göre, hak ehliyeti bulunan her gerçek ve tüzel kişi, davada taraf olabilmek ehliyetine de sahiptir. (Sadece gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır.) Her gerçek kişi, yaşadığı sürece taraf ehliyetine sahiptir. Taraf ehliyeti çocuğun sağ olarak bütünüyle doğduğu anda başlar (HMK m. 50; TMK m. 8 ve 28).

Feragatten sonra dava açılabilir mi?

Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi anlamına gelip davayı sonlandıran işlemlerden biridir. Feragate bağlı olarak verilen karar kesinleştikten sonra kural olarak aynı konuda yeniden dava açılamaz. Açılan davalarda kesin hüküm varlığı nedeniyle usulden reddedilir.

Husumete ehil olmak ne demek?

Mülga 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu’nda da aynı konuya yer verilmiş ve 13’üncü maddesinin (i) bendinde, “Üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil etmek ve ettirmek.

Bir derneğin üyelerinin menfaatlerinin korunması amacıyla açılan davaya ne denir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı” başlıklı 2. maddesinde iptal davası; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri ipin menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan dava …