1 işveren nedir?

İş Kanunu m. 2/1: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İş kanununa göre işveren vekili kimdir?

İş kanunu mad. 2’ye göre “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili” dir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Alt işverenin işçilerinden asıl işveren ne şekilde sorumludur?

4857 sayılı İş Kanununun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur.

İşveren vekili ile işveren arasında nasıl bir ilişki vardır?

İşveren vekili, işveren ile herhangi bir işçi gibi iş sözleşmesi imzalayarak işveren nezdinde çalışmaya başlamaktadır. Yani, işveren ile işveren vekili arasındaki ilişki, çoğunlukla iş ilişkisidir. Ancak işveren vekili diğer işçilere karşı işveren konumuna sahip olacaktır.

Iş kanununa göre işveren nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu açısından işveren tanımını irdeleyecek olursak, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

Iş kanununa göre bir kişinin işveren sayılabilmesi için gereken koşul nedir?

Kısacası işveren sayılmak için sigortalı çalıştırmak gerekli ve yeterlidir. İşyerinin maliki olmak şart değildir. İşverenin mutlaka gerçek bir kişi olması da gerekmez. Özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi de sigortalı çalıştırdığı takdirde 5510 sayılı kanun kapsamında işveren sayılacaktır.

İşveren vekili sorumluluklari nelerdir?

İş Kanunu’nun 2. maddesinde işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler” olarak tanımlanmıştır. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

4857 sayılı iş kanuna göre hangisi işveren vekili olamaz?

“…4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmaması gerekir.

Alt işveren asıl işverene rücu edebilir mi?

Müteselsil sorumluluk esası gereği asıl işveren ile alt işveren işçiye karşı birlikte sorumlu iken asıl işveren ve alt işveren arasındaki iç ilişkide asıl işveren, fazladan yapmış olduğu ödeme için alt işverene rücu hakkına sahiptir.

Asıl işverenin sorumluluğu nedir?

İşveren vekili kendisine verilen yetki sınırları içerisinde hareket eder mi?

İşveren vekilinin kendisine verilen yetki sınırları içinde yaptığı işlemlerden işveren sorumludur. Ancak bu sorumluluk hukukidir. Cezai sorumluluk şahsidir. İdari para cezası kesilmesi halinde bu ceza işverene veya işveren vekiline yöneltilebilir.

4857 sayılı iş kanunu kapsamında hangisi işveren vekili değildir?